Chia sẻ kiến thức

Các lệnh Linux kiểm tra các thông số VPS/Server

0

Khi nhận VPS / Server từ nhà cung cấp dịch vụ, chúng ta cần kiểm tra xem thông số VPS / Server mà chúng ta nhận được từ nhà cung cấp có chính xác hay không.

Dưới đây là một số lệnh Linux đơn giản mà chúng ta có thể sử dụng:

Kiểm tra thông tin CPU

cat /proc/cpuinfo

Kiểm tra thông tin RAM

free -m

Kiểm tra thông tin ổ cứng

Sử dụng lệnh df tích hợp của Linux / Unix

df -h

Kiểm tra thông tin hệ điều hành

Thông tin hệ điều hành, chẳng hạn như centos, sẽ được lưu vào File / etc / centos-release

cat /etc/*-release

Kiểm tra các thông số của ổ cứng

dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync

Bạn có thể xem tốc độ ổ cứng trên website vinasupport.com là 249MB / s (SSD Disk)

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment