Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn kết nối tới SQLite sử dụng Python

0

Trong một bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách kết nối với SQLite 3 bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ngôn ngữ Python để kết nối với SQLite một cách đơn giản nhất.

Đầu tiên, chúng tôi nhập sqlite3. thư viện

import sqlite3

Bây giờ tạo kết nối với db và tạo con trỏ.

# Connect to DB and create a cursor
sqliteConnection = sqlite3.connect('vinasupport.db')
cursor = sqliteConnection.cursor()
print('DB Init')

Lưu ý, SQLite sử dụng một File để tạo cơ sở dữ liệu.

Sau khi khởi tạo, bạn có thể thực thi các câu lệnh SQL

Ví dụ: Lấy phiên bản của SQLite

# Write a query and execute it with cursor
query = 'select sqlite_version();'
cursor.execute(query)

# Fetch and output result
result = cursor.fetchall()
print('SQLite Version is {}'.format(result))

In dữ liệu và đóng con trỏ

# Fetch and output result
result = cursor.fetchall()
print('SQLite Version is {}'.format(result))

# Close the cursor
cursor.close()

Cuối cùng, đóng kết nối với cơ sở dữ liệu

if sqliteConnection:
  sqliteConnection.close()
  print('SQLite Connection closed')

Cuối cùng, chúng tôi có mã sau:

import sqlite3

try:
  # Connect to DB and create a cursor
  sqliteConnection = sqlite3.connect('sql.db')
  cursor = sqliteConnection.cursor()
  print('DB Init')

  # Write a query and execute it with cursor
  query = 'select sqlite_version();'
  cursor.execute(query)

  # Fetch and output result
  result = cursor.fetchall()
  print('SQLite Version is {}'.format(result))

  # Close the cursor
  cursor.close()

# Handle errors
except sqlite3.Error as error:
  print('Error occurred - ', error)

# Close DB Connection irrespective of success
# or failure
finally:

  if sqliteConnection:
    sqliteConnection.close()
    print('SQLite Connection closed')

Kết quả sau khi chạy:

Leave a comment