Chia sẻ kiến thức

Kiểm tra thông tin package trước khi cài đặt trên Linux

0

Cách cài đặt phổ biến trên Linux vẫn là sử dụng dòng lệnh. Vì vậy nếu bạn muốn biết trước gói cước mình muốn cài đặt thì có thể tham khảo các cách dưới đây.

Kiểm tra thông tin gói trên Ubuntu / Debian / LinuxMint

Với Ubuntu, chúng ta thường sử dụng lệnh apt như bên dưới.

apt-cache show <package>

apt-cache policy <package>

apt-cache madison <package>

Hoặc bạn muốn tìm kiếm các gói để cài đặt

apt-cache search ^package_name

Kiểm tra thông tin gói hàng trên CentOS / Redhat / RHEL / Fedora

Để kiểm tra một gói trước khi cài đặt trên các hệ điều hành trên, chúng tôi sử dụng yum. yêu cầu

yum info <package>

Hoặc tìm kiếm gói với yum

yum search <package>

Kiểm tra thông tin gói trên OpenSUSE / SLES

Chúng tôi sử dụng lệnh zypper

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lệnh zypper tại đây

Leave a comment