Chia sẻ kiến thức

Lấy giá trị đối số Argument khi chạy python bằng command

0

Khi chạy python bằng dòng lệnh, nếu bạn muốn truyền các đối số và nắm bắt các giá trị của các số kép như sau:

python upload.py --file=abc.txt --storage=amazon_s3

Sau đó, bạn có thể sử dụng thư viện Python: argparse. Thư viện này được tích hợp sẵn từ Python 3.2 nên bạn không cần cài đặt gì cả. Phần tài liệu của thư viện này nằm ở đây.

Trước tiên, hãy nhập thư viện

from argparse import ArgumentParser

Sau đó, xác định các Đối số bạn muốn

# Add arguments
parser = ArgumentParser()
parser.add_argument("-f", "--file", dest="local_file", help="Please specify file", metavar="str")
parser.add_argument("-s", "--storage", dest="storage_host", help="Please specify storage", metavar="str")
  • Tham số đầu tiên, ví dụ: -f, -s là Key của số (ngắn)
  • Tham số thứ hai, ví dụ –file, –storage là Key của đối số (long).
  • dest: là Key của biến args mà chúng ta sẽ sử dụng để nhận giá trị của đối số
  • trợ giúp: Nếu có một tham số đầu vào không chỉ định giá trị được truyền, thông báo này sẽ được hiển thị
  • metavar: kiểu dữ liệu đầu vào

Cuối cùng, bạn nhận được giá trị được truyền như sau:

# parse arguments
args = parser.parse_args()

Vì vậy, toàn bộ mã của chúng tôi như sau:

from argparse import ArgumentParser

# Add arguments
parser = ArgumentParser()
parser.add_argument("-f", "--file", dest="local_file", help="Please specify file", metavar="str")
parser.add_argument("-s", "--storage", dest="storage_host", help="Please specify storage", metavar="str")

# parse arguments
args = parser.parse_args()

print(args)

Kết quả:

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng thư viện này, vui lòng tham khảo tài liệu đã gửi ở trên.

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment