Chia sẻ kiến thức

Lấy thông tin chi tiết của 1 tiến trình (process) trên Linux

0

Hiện tại, các hệ thống Linux cho phép cài đặt hoặc chạy nhiều phiên bản của một chương trình. Vì vậy để xác định chính xác process nào của instance nào, đường dẫn chương trình đang chạy và thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo lệnh sau:

Lệnh lấy danh sách các tiến trình đang chạy

Để biết các tiến trình đang chạy ta có lệnh sau:

ps aux

top

netstat -ltpn

Lấy thông tin của một process trên Linux

Sau khi có pid của 1 process, chúng ta sẽ lấy thông tin của process đó bằng lệnh sau:

sudo ls -la /proc/<PID>/exe

sudo ls -la /proc/<PID>/exe

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment