Chia sẻ kiến thức

Merge 2 kiểu dữ liệu Dict trong Python

0

Kiểu dữ liệu thường được sử dụng trong Python là Dictionary (viết tắt là Dict). Để gộp 2 biến kiểu Dict vào nhau, ta có các cách sau:

Ví dụ: Chúng tôi hợp nhất 2 biến Từ điển x và y

Từ Python 3.9 đến mới nhất

Hợp nhất x và y thành z

z = x | y

Hợp nhất y vào x (tức là toán học)

x |= y

Từ Python 3.5 đến mới nhất

z = {**x, **y}

Trong Python 2 hoặc Python 3.4 trở về trước

Chúng ta cần viết một hàm như sau:

def merge_two_dicts(x, y):
    z = x.copy()   # start with keys and values of x
    z.update(y)    # modifies z with keys and values of y
    return z

Và để hợp nhất, chúng tôi gọi

z = merge_two_dicts(x, y)

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment