Chia sẻ kiến thức

Phân biệt các loại model trong Odoo

0

Mô hình Odoo là một thành phần quan trọng của kiến ​​trúc hệ thống Odoo. Bài viết này vinasupport.com sẽ hướng dẫn bạn phân biệt các loại Model trong Odoo.

Các loại mô hình trong Odoo

Odoo có 3 loại mô hình đó là:

 • Người mẫu: dành cho các mô hình cơ sở dữ liệu phổ biến
 • Mô hình thoáng qua: dành cho dữ liệu tạm thời, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nhưng tự động bị xóa một cách thường xuyên.
 • Tóm TắtMô Hình: Đối với các lớp cha trừu tượng có nghĩa là được chia sẻ bởi nhiều mô hình kế thừa trong Odoo.

Tạo mô hình trong Odoo

Mỗi mô hình trong Odoo nên được đặt trong một File trong thư mục /mô hình

Nó có nội dung như sau:

from odoo import fields, models, api


class HmVpsPackage(models.Model):
  _name="hm.vps.package"
  _description = 'VPS Package'

  name = fields.Char('Package name')

Trong đó mô hình.Mô hình là loại mô hình của Odoo. Tương ứng, bạn có thể sử dụng 2 loại mô hình: models.TransientModelmodels.AbstractModel

Với:

 • _tên_Sự miêu tả là api của mô hình
 • name = field.Char(‘Tên gói’) là xác định một trường trong mô hình.

API mô hình Odoo

Các API cơ bản thường được sử dụng:

Tên API Giá trị mặc định Mô tả
_tự động Đúng|Sai Bạn có tạo bảng cơ sở dữ liệu không? Đúng, nó sẽ tạo một bảng trong cơ sở dữ liệu
Với AbstractModel, mặc định _auto=False
_tên Không có Tên người mẫu
_bàn Không có Tên của bảng cơ sở dữ liệu. Mặc định sẽ lấy tên model và đặt tên bảng
_sql_constraint [] Điều đó buộc SQL. Cú pháp: [(name, sql_def, message)]
_thừa kế () Chỉ định các mô hình nó sẽ kế thừa
_rec_name Không có Tên trường hiển thị mặc định. Nếu là Không thì nó sẽ hiển thị trường “tên
_đặt hàng ‘nhận dạng’ Sắp xếp theo lĩnh vực nào. Mặc định là sắp xếp theo id

Ngoài ra còn có các loại api khác, vui lòng tham khảo tài liệu tại đây

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment