Chia sẻ kiến thức

Tạo Artisan Command trong Laravel

0

Một trong những cấu trúc quan trọng tạo nên thương hiệu của mã nguồn mở Laravel là Artisan Command. Với Artisan Command, nó hỗ trợ bạn xây dựng mã nguồn cơ bản, thao tác với cơ sở dữ liệu như di chuyển, tạo hạt giống, kiểm tra thông tin Laravel và nhiều chức năng khác. Bây giờ hãy cùng vinasupport.com tìm hiểu về Laravel Artisan Command nhé!

Laravel Artisan Comand là gì?

Artisan là một Command Interface đi kèm với Laravel. Artisan tồn tại ở gốc ứng dụng của bạn dưới dạng tập lệnh thủ công và cung cấp một số lệnh hữu ích có thể hỗ trợ bạn trong khi xây dựng ứng dụng của mình.

Danh sách các lệnh thủ công

Một số lệnh hữu ích mà bạn nên nhớ.

Danh sách các lệnh:

php artisan list

Kiểm tra phiên bản Laravel

php artisan --version

Xem hướng dẫn của 1 thông số

php artisan help migrate

Khởi tạo máy chủ cho Laravel

php artisan serve

Danh sách 21 lệnh của Artisan Command

make:channel Create a new channel class
make:command Create a new Artisan command
make:controller Create a new controller class
make:event Create a new event class
make:exception Create a new custom exception class
make:factory Create a new model factory
make:job Create a new job class
make:listener Create a new event listener class
make:mail Create a new email class
make:middleware Create a new middleware class
make:migration Create a new migration file
make:model Create a new Eloquent model class
make:notification Create a new notification class
make:observer Create a new observer class
make:policy Create a new policy class
make:provider Create a new service provider class
make:request Create a new form request class
make:resource Create a new resource
make:rule Create a new validation rule
make:seeder Create a new seeder class
make:test Create a new test class

Tạo Laravel Artisan Command

Chúng tôi sử dụng lệnh artisan để tạo lệnh

php artisan make:command UploadFile

Trong ví dụ trên, tôi đã tạo một lệnh với mục đích tải File lên. Sau khi chạy lệnh, nó sẽ tạo một File có tên UploadFile.php trong thư mục ứng dụng/Control Panel/Lệnh/

Với nội dung mặc định như sau:

<?php

namespace AppConsoleCommands;

use IlluminateConsoleCommand;

class UploadFile extends Command
{
  /**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */
  protected $signature="command:name";

  /**
   * The console command description.
   *
   * @var string
   */
  protected $description = 'Command description';

  /**
   * Execute the console command.
   *
   * @return int
   */
  public function handle()
  {
    return 0;
  }
}

Bây giờ chúng ta sẽ sửa nó để nó có thể chạy theo ý muốn như sau:

<?php

namespace AppConsoleCommands;

use IlluminateConsoleCommand;

class UploadFile extends Command
{
  /**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */
  protected $signature="upload_file";

  /**
   * The console command description.
   *
   * @var string
   */
  protected $description = 'Example Upload file to server';

  /**
   * Execute the console command.
   *
   */
  public function handle()
  {
    print ("Start upload file to server vinasupport.com");
    // Upload Process here
  }
}

Giải thích ý nghĩa của lớp UploadFile ta có:

– Của cải chữ ký $ là tên hoặc ký hiệu của lệnh.

protected $signature="upload_file";

– Của cải $mô tả là phần mô tả ý nghĩa của mệnh lệnh

protected $description = 'Example Upload file to server';

– Cách xử lý là chức năng xử lý nội bộ được thực hiện.

public function handle()
{
  print ("Start upload file to server vinasupport.com");
  // Upload Process here
}

Cuối cùng để chạy lệnh trên ta chạy qua artisan như sau:

php artisan upload_file

Kết quả:

Các thông số của Artisan Command

Để truyền tham số cho Artisan Command ta có các kiểu sau:

Tùy chọn bắt buộc

protected $signature="order:check {param}";

tùy chọn tùy chọn

protected $signature="order:check {param?}";

Tùy chọn với dữ liệu mặc định

protected $signature="order:check {param=foo}";

Để lấy giá trị Option được truyền vào, trong phương thức handle() chúng ta gọi:

$param = $this->option('param');

Để có được tất cả các Tùy chọn. giá trị

$options = $this->options();

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment