Chia sẻ kiến thức

Thay đổi đường dẫn thư mục upload của WordPress

0

Thư mục upload mặc định khi cài đặt của wordpress ở đường dẫn <web_root>/wp-content/uploads. Bạn có thể thay đổi đường dẫn thư mục này rất đơn giản bằng cách sửa file wp-configs.php

Thêm tham số vào file wp-configs.php (Nên để trước dòng comment That’s all stop editing!)

define( 'UPLOADS', 'uploads' );

/* That's all, stop editing! Happy publishing. */

Như vậy bạn đã thay đổi thư mục upload ra bên ngoài <web_root>/uploads

Leave a comment